Gegevensgroep WOZ-waarde

De gegevensgroep WOZ-WAARDE bevat de exacte WOZ-waarde van maximaal 4 jaren en hiervan afgeleide gegevens als de waarde-ontwikkeling, de OZB-waarde en een eventuele vrijstelling.

Herkomst

De WOZ-waarde wordt elk jaar vastgesteld door gemeenten. De WOZ-waarden worden indirect door gemeenten geleverd, voor de meeste gemeenten is de nieuwste WOZ-waarde via de Vastgoedscanner beschikbaar in de maand juli. Eventuele wijzigingen als gevolg van bezwaren worden pas na twee jaar in de Vastgoedscanner verwerkt. Een uitzondering vormt de gemeente Amsterdam waarvan WOZ-waardegegevens vrijwel dagelijks worden ontvangen en van enkele gemeenten in de regio Utrecht waarvan de nieuwste waarden rond april beschikbaar worden gesteld. De beschikbaarheid van de WOZ-waarden blijkt uit het ‘tussenscherm’ waarin de gebruiker wordt gevraagd waar hij het recht om de waarden op te vragen aan ontleent.

Toegankelijkheid

De WOZ-waarde is uitsluitend toegankelijk voor degenen die hier krachtens de wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) recht op hebben. De wetgever onderscheidt drie doelgroepen:

  • Een gebruiker die handelt in opdracht van en/of schriftelijk toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object;
  • Een notaris die op grond van artikel 37h van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) toegang heeft tot WOZ-gegevens;
  • Een beroepshalve betrokkene (bijvoorbeeld een financiële instelling, verzekeraar, notaris of accountant) die op grond van artikel 40a van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) in het kader van de bestrijding van vastgoedcriminaliteit, toegang heeft tot WOZ-gegevens van woningen.

Het gebruik van de WOZ-waarde is onderworpen aan een controleprotocol.

Beschikbaarheid

De WOZ-waarde is beschikbaar voor 381 van de 390 gemeenten. Als gevolg van hernummeringen, bouw of sloop, bezwaarprocedures of waardeblokkeringen zijn individuele waarden soms niet opvraagbaar.

Relatie tussen adres en WOZ-object

Een adres kan een relatie hebben met meerdere WOZ-objecten. In dat geval wordt eerst de optelsom van alle waarden gegeven en worden daarna de WOZ-waarden van de individuele objecten vermeld. Een WOZ-object kan ook een relatie hebben met meerdere adressen. In dat geval worden de andere adressen die bij het WOZ-object behoren ook vermeld. Bij gemeentelijke herindelingen verandert het WOZ-objectnummer waardoor WOZ-waarden niet in alle gevallen herleid kunnen worden naar huidige objecten. In deze gevallen wordt slechts de optelsom van de waarden behorende bij het adres getoond.

Inhoud

De gegevensgroep WOZ-WAARDE bevat de volgende gegevens:

Generiek

WOZ-objectnummer: 12-cijferige code waarmee het WOZ-object wordt geïdentificeerd
WOZ-waardeklasse:  waarde-indicatie van de WOZ-object, in tegenstelling tot de WOZ-waarde is de WOZ-waardeklasse openbaar
Waarde-ontwikkeling 3 jaar: de ontwikkeling van de WOZ-waarde in een tijdvak van 3 jaar tussen het eerst- en het laatst vermelde jaar

Per jaar

WOZ-waarde: de WOZ-waarde zoals deze door de gemeente voor het betreffende jaar is vastgesteld
Waardepeildatum: de datum waarop de WOZ-waarde betrekking heeft, deze ligt altijd op 1 januari van het voorafgaande jaar
Waarde-ontwikkeling 1 jaar: de ontwikkeling van de WOZ-waarde in het tijdvak van 1 jaar tussen het vermelde en het vorige jaar
OZB-waarde: de OZB-waarde zoals deze door de gemeente voor het betreffende jaar is vastgesteld
OZB-vrijstelling: een enkel WOZ-object is vrijgesteld van OZB-heffing, dit is met ‘ja’ aangeduid

Grafieken

Links (blauwe kleur): visualisatie van de WOZ-waarden van de laatste vier jaren uitgedrukt in €
Rechts (rode kleur): visualisatie van de WOZ-waardeontwikkeling van de laatste vier jaren en hun voorafgaande jaar uitgedrukt in %

Herhaling in geval van meerdere WOZ-objecten bij één adres

Indien het opgevraagde adres is gerelateerd aan meerdere WOZ-objecten, dan wordt per individueel WOZ-object de WOZ-waarde, de waardpeildatum, de waarde-ontwikkeling 1 jaar, de OZB-waarde en de OZB-vrijstelling per WOZ-object herhaald. Ter identificatie worden steeds het WOZ-objectnummer en eventueel nadere kenmerkende gegevens (als extra adresaanduiding of etage waarop het WOZ-object betrekking heeft) vermeld. Bij gemeentelijke herindelingen is de detailinformatie niet altijd aanwezig.

BEKIJK VOORBEELDRAPPORT