Gegevensgroep Object

De gegevensgroep OBJECT  bevat bouwkundige en functionele kenmerken van geadresseerde objecten. Omdat een adres soms gerelateerd is aan meerdere WOZ-objecten kunnen er meerdere sets van kenmerken in het rapport worden opgenomen.

Herkomst

Alle informatie is direct of indirect van gemeenten afkomstig met uitzondering van het energielabel dat geleverd wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gemeentelijke informatie komt uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en uit de WOZ-administratie (Waardering Onroerende Zaken).

Beschikbaarheid

WOZ-gerelateerde objectkenmerken zijn beschikbaar voor 383 van de 390 gemeenten. Informatie uit de BAG is landsdekkend opgenomen. Energielabels zijn voor circa 20 % van alle objecten beschikbaar, dit aantal groeit gestaag door de verplichting om bij verkoop van objecten aan belangstellenden een label af te geven.

Relatie tussen adres en WOZ-object

Een adres kan een relatie hebben met meerdere WOZ-objecten. In dat geval wordt eerst de informatie uit de BAG getoond en daarna per object informatie uit de WOZ. Het WOZ-objectnummer geeft in dat geval de identificatie van elk object weer. In enkele gevallen is niet bekend welk objectnummer bij het WOZ-object behoort, het nummer achter de tekst ‘WOZ-object’ wordt dan niet vermeld.

Omdat de adresregistratie uit de BAG en de WOZ niet geheel overeenkomt, is het mogelijk dat één van beide niet gevuld is. In dat geval wordt slechts informatie uit een van beide registratie getoond. Dit kan bijvoorbeeld vóórkomen bij nieuwbouw als nog geen bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden (de BAG is dan al gevuld en de WOZ bevat nog geen objectgerelateerde gegevens) of in situaties waarbij de WOZ-registratie eigen zogeheten niet-authentieke adressen aan objecten toekent. Deze objecten en kenmerken komen dan niet in de BAG voor. Deze situatie kan zich onder meer voordoen bij bijgebouwen als schuren, stallen etc.

Inhoud

De gegevensgroep OBJECT bevat de volgende gegevens:

Generiek

Objectstatus:  Status van de levenscyclus waarin het object verkeert. Onderscheiden worden:

 • Bouwvergunning verleend
 • Bouw gestart
 • Object in gebruik
 • Object buiten gebruik
 • Sloopvergunning verleend

Bouwjaar: De aanduiding van het jaar waarin het bij het pand behorende adres oorspronkelijk als bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd.
Oppervlakte BAG: De gebruiksoppervlakte in vierkante meters zoals deze in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen voor het bij het adres behorende verblijfsobject is geregistreerd.
Vergunde verbruik: Het gebruiksdoel of de gebruiksdoelen zoals door de overheid toegestaan in het object behorende bij het adres. Onderscheiden worden:

 • Woonfunctie
 • Bijeenkomstfunctie
 • Celfunctie
 • Gezondheidszorgfunctie
 • Industriefunctie
 • Kantoorfunctie
 • Logiesfunctie
 • Onderwijsfunctie
 • Sportfunctie
 • Winkelfunctie
 • Overige gebruiksfunctie
 • Standplaats
 • Ligplaats

Complexrelatie: Getalsmatige aanduiding van de relatie tussen het bij het adres behorende verblijfsobject en het pand. Bij een getal groter dan één behoren meerdere verblijfsobjecten tot één pand (bijvoorbeeld flatwoningen in een flat).

Specifiek per WOZ-object

De gegevensgroep OBJECT bevat de volgende gegevens:

Oppervlakte WOZ wonen: De vloeroppervlakte in vierkante meters geschikt voor woondoeleinden van het object behorende bij het adres.
Oppervlakte WOZ niet-wonen: De vloeroppervlakte in vierkante meters geschikt voor niet-woondoeleinden van het object behorende bij het adres.
Inhoud: De inhoud in kubieke meters van het object behorende bij het adres.
Bouwlaag: Etage waarop de ingang van het object behorende bij het adres is gelegen.
Gebruiksklasse: Gegeneraliseerde aanduiding van het feitelijke gebruik van het object behorende bij het adres.
Feitelijk gebruik: Gebruik van het object behorende bij het adres zoals dit feitelijk plaatsvindt.
Monument: Aanduiding of sprake is van een gemeentelijk dan wel rijksmonument.
Huur/eigendom: Indicatie of er ten aanzien van het object behorende bij het adres sprake is van huur dan wel eigendom. De sterindicatie geeft hierbij aan hoe betrouwbaar de aanduiding is (uiteenlopend van 2 sterren = redelijke mate van waarschijnlijkheid tot 5 sterren = zekerheid).

Energielabel

Energie-index:  De energieprestatie van een bestaand gebouw, uitgedrukt in Megajoule per vierkante meter op basis van gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag.
Energieklasse-omschrijving: Klasse-aanduiding van de energieprestatie op basis van de energie-index. De aanduiding loopt uiteen van A++ (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-onzuinig).
Aanmaakdatum energielabel: Datum waarop het energielabel is verstrekt.
Datum einde geldigheid: Datum waarop de geldigheid van het energielabel eindigt.
Rekenmethodiek-code: De methode waarmee het label bepaald is. De volgende waarden zijn mogelijk:

 • EPA (Energie Prestatie Advies)
 • Maatwerkadvies
 • Energielabel

BEKIJK VOORBEELDRAPPORT