Aanpassing keuzemenu WOZ-waardegegeven per 25 mei 2021

In een eerder nieuwsbericht dit jaar hebben wij u geïnformeerd over een mogelijke aanpassing van het menu van de Vastgoedscanner (VGS) bij het opvragen van WOZ-waarden.
In het kader van de transitie van onze gegevensdiensten van DataLand naar het Kadaster is de behoefte ontstaan om in meer detail inzicht te krijgen in de rechtmatigheid van het gebruik van de Vastgoedscanner en de daarin opgenomen grondslagen voor de verstrekking en het gebruik van de WOZ-waarden.
Ten aanzien van twee in de VGS opgenomen grondslagen, namelijk 1) de Europese verordening en vierde Europese richtlijn inzake kapitaalvereisten (CRR/CRD IV) en 2) de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), delen wij u het volgende mee:

Het Ministerie van Financiën heeft vastgesteld dat de CRR/CRD IV geen grondslag bevat voor de verstrekking van WOZ-waarden aan en het gebruik van WOZ-waarden door financiële instellingen in het kader van hun rapportageverplichting over de kredietrisico’s binnen de eigen hypotheekportefeuille. Hierdoor zijn we genoodzaakt deze CRR/CRD-optie op te heffen.

Verder heeft het Ministerie van Financiën vastgesteld dat de Wwft geen grondslag bevat voor de verstrekking van WOZ-waarden aan en het gebruik van WOZ-waarden door Wwft instellingen in het kader van hun verplichtingen tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Ook de Wwft-optie verwijderen wij uit het VGS-menu.

Wel wordt in samenwerking met de Waarderingskamer en in overleg met het Ministerie van Financiën verder onderzocht of en hoe er in de toekomst kan worden voorzien in de toegang tot het WOZ-waardegegeven  voor Wwft- instellingen.

U kunt zich bij het opvragen van het WOZ-waardegegeven dus niet meer beroepen op de twee besproken grondslagen.
De volgende drie opties blijven voor nu beschikbaar:

  1. Handelt u in opdracht van en/of met schriftelijke toestemming van de gebruiker/eigenaar van het betreffende WOZ-object, dan heeft u toegang tot informatie over de betreffende woningen en niet-woningen.
  2. Als notaris heb ik in het kader van de bestrijding van vastgoedcriminaliteit ten behoeve van het vergelijken met een taxatiewaarde, dan wel het vergelijken met een aan- of verkoopprijs toegang tot de WOZ-waarde op grond van artikel 37h van de Wet WOZ juncto artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit Kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ.
  3. Toegang tot de WOZ-waarde van woningen vanaf 1 oktober 2016: De WOZ-waarde van woningen is een openbaar gegeven waardoor een wettelijke grondslag of toestemming van de gebruiker/eigenaar niet benodigd is.

Heeft u hier vragen over? Dan kunt u deze stellen door een mailbericht te sturen aan vastgoedscanner@dataland.nl.

De bovengenoemde aanpassingen aan de Vastgoedscanner worden op 25 mei 2021 doorgevoerd.

 

DEEL DIT BERICHT